WIZJA I MISJA

CELE

Stawiamy na jakościowy rozwój Ośrodka z ukierunkowaniem na wszechstronny rozwój ucznia, doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela oraz współpracę z rodzicami i środowiskiem.

Uczeń jest przygotowany do kolejnych etapów edukacji, potrafi samodzielnie myśleć, rozwija swoje zainteresowania oraz aktywnie uczestniczy w życiu społecznym.

Dążymy do pełnego zaangażowania rodziców w funkcjonowanie Ośrodka oraz wspieramy ich w procesie edukacji, wychowania i rewalidacji dziecka.

Mamy satysfakcje z wykonywanej pracy, doskonalimy swoje umiejętności zawodowe oraz promujemy nasz Ośrodek jako atrakcyjną placówkę.

Zapewniamy edukacje na wszystkich etapach kształcenia, realizujemy zajęcia rewalidacyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w tym w stopniu głębokim oraz zapewniamy opiekę wychowawczą w internacie, umożliwiamy zdobycie kwalifikacji zawodowych poszukiwanych na rynku pracy (w zawodzie „kucharz małej gastronomii”, „ogrodnik”).

 WIZJA

Nasz „Ośrodek to miejsce bezpieczne i przyjazne, w którym dzieci i młodzież zdobywają umiejętności na miarę swoich możliwości i oczekiwań w atmosferze szacunku i wzajemnej akceptacji.

Dobrze wyposażony „Ośrodek” opiera swoja działalność na najnowszych metodach, technikach, programach nauczania i wychowania.

Rodzice aktywnie uczestniczą we wszystkich aspektach pracy „Ośrodka” propagując naszą wspólną „Misję” i „Wizję” w środowisku lokalnym.

MISJA

Wspomagamy wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną poprzez działania rewalidacyjne, edukacyjne, rehabilitacyjne i terapeutyczne.

Uczymy samodzielności, samorządności i zaradności życiowej oraz tolerancji wobec siebie i innych.

Propagujemy zdrowy styl życia współpracując z różnymi organizacjami i stowarzyszeniami.

Dążymy integracji i współpracy ze środowiskami lokalnymi.

Aktywizujemy rodziców do współpracy i promocji Ośrodka.

Wspieramy rodziców w pokonywaniu trudności wynikających z niepełnosprawności dziecka i podejmujemy próby ich wspólnego rozwiązywania.

Doskonalimy swoje kwalifikacje i umiejętności, dzielimy zdobytą  wiedzą w ramach WDN w celu podnoszenia jakości pracy Ośrodka.

Promujemy nasz Ośrodek jako miejsce przyjazne dziecku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content