PROFILE

W  SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
W GRĘBOWIE

KSZTAŁCIMY DZIECI I MŁODZIEŻ W:

SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ

GIMNAZJUM SPECJALNYM (KLASY 1-3)

SZKOLE ZAWODOWEJ SPECJALNEJ


o kierunkach:
kucharz , ogrodnik, murarz- tynkarz i koszykarz- plecionkarz

w cyklu kształcenia 3 – letnim dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

(Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej po zdaniu egzaminu zewnętrznego otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.)

SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

w cyklu kształcenia 3-letnim dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym

 

W ZESPOŁACH REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH

 (na bazie DPS w Mokrzyszowie)- dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Od roku 2005/2006 realizowany jest program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia jego niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Jesteśmy jedyną placówką kształcenia specjalnego w naszym województwie organizującą zajęcia z małymi dziećmi w wieku od 0 do 7 roku życia wynikające z programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci ze stwierdzoną bądź ukrytą niepełnosprawnością lub zaburzeniem rozwoju.
Oferujemy wszechstronną pomoc uwzględniającą zajęcia: logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne, arteterapii, masaż, rehabilitację ruchową, edukację elementarną przygotowującą do podjęcia nauki w szkole.

 

Kształcenie w naszym Ośrodku odbywa się w malowniczej scenerii zabytkowego parku , którego atrakcją jest m.in. staw (obficie zarybiony) z łabędziami i dzikimi kaczkami.

Dla uczniów zamiejscowych Ośrodek oferuje miejsca w dobrze wyposażonym Internacie, ulokowanym w zabytkowym dworku Dolańskich.

Bezpośrednie sąsiedztwo przystanku PKS jak i dostosowanie rozkładu zajęć do możliwości dojazdu uczniów czyni nasz Ośrodek otwartym zarówno dla uczniów dojeżdżających jak i zamieszkujących w Internacie.

 

Wymagane dokumenty do szkoły podstawowej, gimnazjum  i szkoły  zawodowej

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Skierowanie do SOSW w Grębowie wydane przez Starostę Powiatu Tarnobrzeskiego

Podanie o przyjęcie do szkoły

Podanie o przyjęcie do internatu

Życiorys

3 zdjęcia

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum