PROFILE BS 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 kształcimy:

  • w Szkole Branżowej I Stopnia  w zawodach  ogrodnik i kucharz,
  • w szkole przysposabiającej do pracy.

ZAWÓD OGRODNIK

Symbol cyfrowy 611303

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ogrodnik potrafi:

− planować i terminowo wykonywać zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne z zastosowaniem tradycyjnych i nowoczesnych technologii produkcji ogrodniczej,

− planować i organizować procesy produkcyjne w przedsiębiorstwie ogrodniczym,

− określać przydatność gleb, podłoży, pojemników i osłon oraz wykorzystywać je w produkcji ogrodniczej,

− rozpoznawać rośliny ogrodnicze oraz charakteryzować ich budowę i czynności życiowe,

− wykorzystywać w produkcji ogrodniczej przystosowanie roślin do środowiska i określać jego wpływ na wzrost i rozwój roślin,

− określać warunki, sposoby oraz terminy zbioru i przechowywania produktów ogrodniczych, przygotowywać je do sprzedaży oraz organizować ich zbyt,

− prowadzić i obsługiwać ciągnik rolniczy, − prowadzić przedsiębiorstwo ogrodnicze lub jego dział z zastosowaniem uproszczonej rachunkowości i kalkulacji,

− podejmować decyzje produkcyjne i działania marketingowe dotyczące rozwoju przedsiębiorstwa,

− przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności,

− udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.

ZAWÓD KUCHARZ

Symbol cyfrowy 512001

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie kucharz, symbol cyfrowy 512001, w którym wyodrębniono kwalifikację T.6. Sporządzanie potraw i napojów, potrafi:

– przestrzegać procedur zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne żywności, – stosować zasady racjonalnej gospodarki żywnością,

– oceniać żywność na etapie magazynowania, procesu technologicznego i ekspedycji, – przechowywać surowce, półprodukty i wyroby kulinarne,

– użytkować maszyny i urządzenia do przechowywania żywności oraz sporządzania i ekspedycji potraw i napojów, – dobierać surowce i półprodukty do sporządzania potraw i napojów, – przygotowywać potrawy i napoje zgodnie z recepturą,

– porcjować, dekorować oraz wydawać potrawy i napoje,

– przestrzegać zasad racjonalnego żywienia,

– stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych, a ponadto, w zakresie wykonywanych zadań zawodowych:

– przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii,

– udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia,

– stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych,

– posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji.

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY