ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Działając na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493), dyrektor SOSW w Grębowie zarządza następujący sposób organizacji kształcenia na odległość:
1. Zdalne nauczanie prowadzone będzie od dnia 25.03.2020 – 10.04.2020 roku (z zastrzeżeniem zmiany terminu końcowego).
2. Każdy uczeń jest zobowiązany w tym  terminie do codziennej nauki pracując około od  2 do 5 godzin dziennie (w zależności od etapu edukacyjnego,  możliwości psychofizycznych i wewnętrznych ustaleń z nauczycielem).
3. Podstawową formą komunikacji będzie komunikacja poprzez stronę Ośrodka zgodnie z informacjami zamieszczonymi w zeszłym tygodniu w zakładce aktualności. Zarówno materiały edukacyjne jak i ćwiczenia/zadania do wykonania zamieszczane będą w zakładkach oddzielnie dla każdej klasy, z podziałem na przedmioty – zgodnie z tygodniowym planem nauczania, oddzielnie na każdy dzień z uwzględnieniem możliwości uczniów.
4. Nauczyciele zamieszczają materiały i ćwiczenia z wyprzedzeniem terminowym  na stronie www Ośrodka, co umożliwi uczniowi/rodzicowi zapoznanie się z ich treścią. Dodatkowo nauczyciele utrzymują indywidualnie kontakt z uczniem/rodzicem.
5. W okresie zdalnego nauczania prowadzone są indywidualne sprawy uczniów w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z ustalonymi zasadami z psychologiem i pedagogiem szkolnym. Istnieje możliwość interwencji w sytuacjach trudnych.
6. W okresie prowadzenia zdalnego nauczania, tj. od 25.03 do 10.04.2020 r. ustala się następujący sposób komunikowania się nauczycieli z uczniami/ rodzicami:
strona Ośrodka – zakładka materiały dla małych dzieci i materiały dla uczniów,
telefon w godzinach 9:00 -13:00 lub indywidualnie wg ustaleń z nauczycielami,
e-mail,
Messenger,
Facebook (w tym grupy tworzone przez nauczyciela przedmiotu),
inne dostępne dla ucznia/ rodzica/ nauczyciela komunikatory elektroniczne.
7. Prace ucznia powinny być nadzorowane przez rodzica i dokumentowane tak aby można było prowadzić ocenianie bieżące przez odsyłanie wyników pracy oraz zebranie ich w teczce zadań do oceny końcowej po zakończonym zdalnym nauczaniu. Uczeń powinien pracować samodzielnie
z wykorzystaniem podręczników, materiałów, filmów, kart pracy dostępnych na stronie ośrodka lub innych form wynikających z możliwości technicznych środowiska rodzinnego.
8. Rodzice powinni postarać się o równomiernie rozłożenie pracy dziecka w godzinach jego najlepszej aktywności intelektualnej w sesjach podobnych jak zajęcia szkolne z przerwami na wypoczynek.
9 Zdając sobie sprawę z trudności wynikających z dodatkowego obciążenia rodziców proszę o pomoc w utrzymywaniu stałego kontaktu z nauczycielami, terapeutami, którzy będą dostosowywać wymogi do aktualnej sytuacji dziecka.

Skip to content