KUCHARZ

 

  1. Kucharz to wymagający zawód teraźniejszości i przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.
  2. Informacja dodatkowe
    Uczniowie biorą udział w konkursach kulinarnych, obsługują różne imprezy kulinarne
  3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: K-2. Sporządzanie potraw, półproduktów i napojów kulinarnych z uwzględnieniem wiedzy o żywności i żywieniu.

  1. Sylwetka absolwenta

Kucharz jest zawodem o charakterze produkcyjnym.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie kucharz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie organizowania produkcji gastronomicznej, wykonywanymi różnymi technikami i metodami, w oparciu o normy surowcowe, różnorodnego asortymentu potraw, napojów i półproduktów kulinarnych, dobieranie i posługiwanie się narzędziami i sprzętem zmechanizowanym stosowanym w gastronomii, ocenianie jakościowe surowców, półproduktów i gotowych potraw, dobieranie  surowców i półproduktów do produkcji kulinarnej, przechowywanie środków spożywczych, obliczanie wartości odżywczej i energetycznej potraw, opracowanie ofert kulinarnych zgodnie z potrzebami
i oczekiwaniami konsumentów oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonywanie zawodu kucharza wymaga dużej sprawności fizycznej i manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Ze względu na charakter produkcji kucharz powinien posiadać wrażliwość węchową, czucie smakowe oraz rozróżniać barwy. Musi odznaczać się wytrzymałością na długotrwały wysiłek psychiczny i fizyczny oraz zdolnością do pracy w nieprzyjemnych warunkach. Powinien być odporny na działanie pod presją czasu, odpowiedzialny, samodzielny, rzetelny i sumienny. Specyfika zawodu wymaga także uzdolnień organizacyjnych oraz zamiłowania do ładu i porządku oraz umiejętności pracy w zespole. Ze względu na zmienny charakter produkcji i różne oczekiwania klientów preferowane są osoby asertywne, elastyczne i otwarte na zmiany. Praca kucharza wykonywana jest w różnych warunkach lokalowych, pomieszczeniach zamkniętych, w wysokich temperaturach i dużej wilgotności, często ręcznie, w pozycji stojącej. Przeważnie jest to praca w godzinach popołudniowych i nocnych, nie tylko w dni powszednie, ale również w niedziele i święta.

Kucharze zatrudniani są w różnych podmiotach gospodarki prowadzących działalność gastronomiczną. Są to najczęściej restauracje, bary, gospody, karczmy, jadłodajnie, restauracje hotelowe, cafeterie, cukiernie, stołówki szkolne, szpitalne, akademickie, bursy, sanatoria, domy wypoczynkowe. Kucharze mogą być również zatrudniani w zakładach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych oraz spożywczych. Mogą też prowadzić własną działalność gospodarczą.

  1. Zadania zawodowe:

Z-1. Organizowanie, porządkowanie i utrzymywanie w stałej czystości stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej.

Z-2. Organizowanie i planowanie procesów technologicznych zgodnie z wymaganiami sanitarno-higienicznymi i zasadami bhp.

Z-3. Przechowywanie, magazynowanie i zabezpieczanie przed zepsuciem surowców, półproduktów oraz wyrobów kulinarnych.

Z-4. Pobieranie surowców i półproduktów do produkcji kulinarnej.

Z-5. Dobieranie i posługiwanie się narzędziami, maszynami i urządzeniami do produkcji potraw i  napojów oraz bieżąca konserwacja tych urządzeń.

Z-6. Samodzielne sporządzanie, różnymi technikami i metodami, potraw, napojów i wyrobów garmażeryjnych z różnych grup surowców z zachowaniem wartości odżywczej.

Z-11. Współpraca z kierownictwem zakładu.

6. Kucharz znajdzie zatrudnienie w: różnych podmiotach gospodarki prowadzących działalność gastronomiczną. Są to najczęściej restauracje, bary, gospody, karczmy, jadłodajnie, restauracje hotelowe, cafeterie, cukiernie, stołówki szkolne, szpitalne, akademickie, bursy, sanatoria, domy wypoczynkowe. Kucharze mogą być również zatrudniani w zakładach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych oraz spożywczych. Mogą też prowadzić własną działalność gospodarczą.

Są postawieni przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

7. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła posiada bazę zgodną ze standardami występującymi  w tym zawodzie tj.pracownię technologiczną, stołówkę, kuchnię.

Skip to content