Informacje ogólne o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie  na rzecz Wspomagania Rozwoju Dziecka i Jego Rodziny „S.O.S.” zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym zrzeszeniem mającym na celu pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi oraz wspieranie rodzin tych dzieci.

Celami przyjętymi przez Stowarzyszenie do realizacji są:

1. Wszechstronna pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwoju, ich rodzinom i opiekunom.

2. Organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, rehabilitacji, opieki, i pracy na rzecz dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju.

3. Organizowanie szkoleń i konferencji dla rodziców, specjalistów i nauczycieli.

4. Współpraca z władzami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, współpraca z podobnymi organizacjami w Polsce i za granicą.

5.  Działanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na uwadze pomoc, oraz    tworzenie  optymalnych warunków rozwoju dzieci i młodzieży będących wychowankami  Specjalnego Ośrodka  Szkolno- Wychowawczego w Grębowie.

6. Współpraca z ośrodkami, instytucjami, specjalistami pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży, świadczącymi różne formy terapii i rehabilitacji.

Cele statutowe Stowarzyszenia realizowane są m.in. poprzez:

–  organizowanie i prowadzenie wszelkich form zajęć zaspokajających różne potrzeby naszych podopiecznych ze szczególnym uwzględnieniem zajęć rehabilitacyjnych, usprawniających, wspierających, oraz stymulujących rozwój fizyczny i umysłowy,

–  udzielanie rodzicom i opiekunom dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi pomocy w wypełnianiu zadań opiekuńczych i wychowawczych,

– współdziałanie z administracją państwową i samorządową oraz organizacjami pozarządowymi, wyznaniowymi, prywatnymi i środkami masowego przekazu w celu propagowania i realizacji celów stowarzyszenia,

– zorganizowanie i prowadzenie grup wsparcia dla dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju,

– pomoc w doposażeniu gabinetów specjalistycznych w pomoce dydaktyczne, terapeutyczne,      rehabilitacyjne,

–  pozyskiwanie środków finansowych na rozbudowę i remont  SOSW w Grębowie,    utworzenie gabinetów  specjalistycznych m.in. gabinetu do terapii SI, sali doświadczania świata, diagnozy i terapii małego dziecka, gabinetu rehabilitacyjnego i innych,

–  współpraca z innymi organizacjami wspierającymi i realizującymi podobne cele,

–  organizowanie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju,

–   utworzenie punktu konsultacyjnego dla rodziców zaniepokojonych rozwojem    dziecka ? ocena psychopedagogiczna rozwoju dziecka, konsultacja z innymi specjalistami, zorganizowanie odpowiednich form pomocy dziecku i jego rodzinie,

–  utworzenie punktu konsultacyjnego dla rodziców dzieci autystycznych ?

kompleksowa diagnoza funkcjonowania dziecka, pośredniczenie w kontaktach ze    specjalistycznymi placówkami, opracowywanie i pomoc w realizacji indywidualnych programów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content